Свържете се с нас: 
0700 18 983

Меню
Меню

SmartCare Общи условия

Изпълнител на “SmartCare Удължена гаранция“:ДЖЕЙ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗЕООД, град София, бул.“КлиментОхридски“ 125, ЕИК: 202716769, Електронна поща: [email protected]-bg.comТелефон за клиенти: 0700 110 30“SmartCare Удължена гаранция“(Услугата) следва съответно условията на законовата гаранция на ПРОДУКТ, като обхваща повреди в резултат на производствен дефект до стойността на закупения ПРОДУКТ. “SmartCare Удължена гаранция“се предоставя само за ПРОДУКТ, който е предназначен за лично потребление или можеда бъде използван от Ползвателя, без същият да се ползва пряко с цел препродажба и/или извършване на производствена дейност, и който е закупен нов от 4Phones.bg  и има 24-месечна търговска или законова гаранция. “SmartCare Удължена гаранция“влиза в сила на датата, следваща изтичането на законовата гаранция на ПРОДУКТ.1.Съдържание и обхват на „SmartCare Удължена гаранция“.“SmartCare Удължена гаранция“обхваща, до стойността на закупения ПРОДУКТ, разходите за части, труд и допълнителни разноски, направени за ремонт на ПРОДУКТ, които разходи са в резултат на повреда на ПРОДУКТ, настъпила през периода на „SmartCare Удължена гаранция“ в т.ч.:

1.1.Повреда, свързана с разрушаване, пълно или частично повреждане на ПРОДУКТ, в резултат на производствен дефект;

1.2.Изпълнителят се ангажира с разходите за ремонтна ПРОДУКТ, извършен само от сервиз от оторизирана сервизна мрежа,на който Изпълнителят по надлежен ред е възложил да извършва ремонт на ПРОДУКТ. “SmartCare Удължена гаранция“обхваща ремонти достойността на закупения ПРОДУКT. Всеки последващ ремонт намалявасумата за ремонти на ПРОДУКТ. Ако стойността на последващ ремонт надвишава останалата от стойността на закупения ПРОДУКТ сума, разликата е за сметка на Ползвателя.

2.Изключения. “SmartCare Удължена гаранция“съдържа изключения относно отговорността на Изпълнителя.

      2.1.1. Отговорността на Изпълнителя не може да се ангажира при повреда, загуби и/или вреди:

            1. изцяло или напълно покрити от производител, продавач, cepвиз, от търговска или законова гаранция на ПРОДУКТ;

            2. на ПРОДУКТ, закупен с цел препродажба и/или за извършване на производствена дейност;

            3. покрити изцяло или частично от друга услуга;

            4. в резултат и/или по време на транспорт, доставка, инсталиране и/или сглобяване на ПРОДУКТ;

            5. на ПРОДУКТ, настъпили преди доставката му и предаването му в държане на Ползвателя;

            6. на аксесоари към ПРОДУКТ като дистанционно управление и други подобни, включително и на консумативи или принадлежности, включително, но без да се ограничава до: щепсели, бушони, батерии, крушки, лампи, филтри, приставки, колани, тонер, ремъци, барабани, ленти;

            7. в резултат на овехтяване и амортизация на ПРОДУКТ, следствие на обичайната му употреба;

            8. в резултат на постепенно увреждане (вкл. ръжда, корозия, вреди от микроорганизми, гъбични образувания, плесени, насекоми и гризачи, процеси на бавна деформация и разрушаване, промяна на цвят, гланц, вреди от светлинно въздействие) и повърхностни вреди (например одраскване, замърсяване, вдлъбнатина от удар, и др. подобни), които не възпрепятстват функционирането на ПРОДУКТА;

            9. възникнали в резултат на или от: промени, извършени от Ползвателя; ползване, несъответстващо на обичайното предназначениена ПРОДУКТ, ползване на ПРОДУКТА,което не съответства, или нарушава указанията за употреба, предоставени от производителя или продавача (вкл. употреба на консумативи и/или допълнително оборудване, различно от препоръчаното);

            10. възникнали в резултат на или от: ремонт, извършен от неоторизирано лице; кражба, грабеж и инцидент, включително небрежност; удар, корозия, протичане на батерия; природни бедствия; повреди, причинени от животни или насекоми; проблеми с приемане и предване на сигнал, като част от функционалностите на ПРОДУКТА; компютърен вирус и/или софтуер, или подмяна на части на ПРОДУКТА; модификации на ПРОДУКТА;

             11.на ПРОДУКТ, оставен без надзор и/или на място, което е обществено достъпно;

             12. възникнали в резултат на неизправности в електрически ПРОДУКТИ и апарати или в електрическата инсталация (вкл.остаряла или повредена изолация); нарушение на електротехническите норми при поддръжката и експлоатацията на ел. инсталацията (наличие на разхлабени електрически връзки или т.нар. високо преходно съпротивление, използване на предпазители с нестандартно висока проводимост или на т.нар. "усилени предпазители", претоварване на електрическата мрежа и др. под.); неизправна гръмозащитна / мълниезащитна система; неправилно ползване на електрически ПРОДУКТИ, устройства и апарати, несъобразено с инструкциите на производителя за тяхната експлоатация; токов удар.

            13. възникнали в резултат на или от война, стачки, граждански вълнения, бунтове, въстания, актове на тероризъм и саботаж, и други действия с политическа, идеологическа, религиозна и/или социална мотивация;

            14. възникнали в резултат на или от пряко, или непряко излагане на неблагоприятни ядрени, химични, или биологични субстанции,независимо от причините за това;

            15. възникнали в резултат на или от каквито и да е умишлени или небрежни действия от страна на Ползвателя, или от негови роднини;

            16. възникнали преди или след периода на „SmartCare Удължена гаранция“;

            17. на лица и/или имущество вследствие на повреда на ПРОДУКТ;

            18. възникнали в резултат на или от събитие, различно от изрично посочените като представляващи покрита повреда;

            19. изключени от покритието на законовата гаранция на ПРОДУКТ;

            20. замяна на софтуер, инкорпориран в ПРОДУКТА.

      2.1.2. Ведно с изключенията по предходната точка, отговорността на Изпълнителя не може да се ангажира и за разходи:

            1. възникнали в резултат на или от замяна на консумативи или принадлежности, включително, но без да се ограничава до: щепсели, бушони, батерии, крушки, лампи, филтри, приставки, колани, тонер, ремъци, барабани, ленти и/или софтуер;

            2. възникнали в резултат на или от регулярна поддръжка, почистване, смазване, настройки, отстраняване и/или демонтаж.

      2.2. “SmartCare Удължена гаранция“не носи отговорност за вреди, причинени от дефект на стока по чл.130 и следващи на ЗЗП. „SmartCare Удължена гаранция“ на стоки закупени от 4Phones.bg, не ограничава правата на потребителите, произтичащи от чл.112-чл.115 от ЗЗП.3. Заявка за ремонт при настъпване на повреда на ПРОДУКТ с „SmartCare Удължена гаранция“.

       3.1. В случай на повреда на ПРОДУКТ с “SmartCare Удължена гаранция“Ползвателят е необходимо да се свърже в срок до 48 часа от узнаването за повредата с Изпълнителя на тел: 0700 18 983 всеки работен ден между 9.00 и 17.30 ч., като при това има готовност да предостави най-малко следната информация номер на договор“SmartCare Удължена гаранция“, кратко описание на повредата, при необходимост и други данни, които са необходими за идентифициране на Ползвателя на “SmartCare Удължена гаранция“. Повреденият ПРОДУКТ, в комплект с работещо зарядно устройство, се изпраща към Изпълнителя, заедно със следните документи: договорза “SmartCare Удължена гаранция“; гаранционна карта, попълнена с всички необходими данни: марка, модел, IMEI/ сериен номер на ПРОДУКТ, дата на закупуване на ПРОДУКТ; оригинал на документ, удостоверяващ покупката на ПРОДУКТА.

      3.2. Документите и повреденият Продукт се изпращат чрез куриер, посочен от Изпълнителя, като куриерските разходи са за сметка на същия. При липсата на някой от горепосочените документи, всяка последваща, използвана от Ползвателя куриерска услуга, ще бъде за негова сметка.

      3.3. Заявката за ремонт се разглежда от Изпълнителя до три работни дни след получаване на повредения Продукти всички изискани документи. В случаите, когато се изискват допълнителни документи и обяснения, е възможно този срок да бъде удължен.

      3.4. След като заявката за ремонт бъде обработена от Изпълнителя, той ще насочи ПРОДУКТА към сервиз за диагностика и в случай, че повредата е покрита по “SmartCare Удължена гаранция“, то той ще бъде ремонтиран. ПРОДУКТЪТ ще бъде ремонтиран във възможно най-кратък срок, като ремонтът няма да надвишава 30 дни. При установена тотална повреда, ПРОДУКТЪТ, съгласно настоящите условия, ще бъде заменен с нов. ПРОДУКТЪТ ще бъде заменен с такъв, със същата марка и моделили в случай, че няма такъв, с друг, със същите или сходни, но не по-добри, характеристики и стойност, не по-голяма от тази на закупенияПРОДУКТ.

      3.5. Изпълнителят запазва правото си да не удовлетвори заявки за ремонти, за които след обработката им е установено, че не попадат в обхвата на“SmartCare Удължена гаранция“. В тези случаи ПРОДУКТЪТ ще бъде върнат на Ползвателя с Констативен протокол за отказ със становище.

   4. Прекратяване на “SmartCare Удължена гаранция“.

      4.1. В случай на заявка за ремонт, когато увреденият ПРОДУКТе заменен с нов ПРОДУКТ, услугата “SmartCare Удължена гаранция“се прекратява автоматично от датата на замяна. За заменящия ПРОДУКТ може да се закупи нова “SmartCare Удължена гаранция“.

      4.2. Изпълнителят може да прекрати “SmartCare Удължена гаранция“до влизането на същата в сила, като платената от Ползвателя сума за Услугатаще бъде възстановена на Ползвателя.

      4.3. Ползвателят може да прекрати Услугата до влизането на същата в сила, като платената от него сума ще му бъде възстановена. Следвлизането на услугата “SmartCare Удължена гаранция“в сила, същата може да бъде прекратена, като платената от Ползвателя сума не подлежи на възстановяване.

      4.4.В случай, че Услугата не е заплатена, то настоящият договоре невалиден и не поражда никакви задължения за Изпълнителя и съответно права за Ползвателя.

   5."ДЖЕЙ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ" ЕООД се задължава да обработва предоставените лични данни със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни.Пълният текст на Политиката за поверителност на личните данни на "ДЖЕЙ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ" ЕООД, съгласно Декларация за поверителност, е публикувана на уеб сайта: www.jak-bg.com.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки