Свържете се с нас: 
0700 18 983

Меню
Меню
  • Начало
  • SmartCare Случайно счупване и намокряне

SmartCare Случайно счупване и намокряне

Изпълнител на “SmartCareСлучайно счупване и намокряне“:ДЖЕЙ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗЕООД, град София, бул.“КлиментОхридски“ 125, ЕИК: 202716769 Електронна поща: [email protected]Телефон за клиенти: 0700 110 30ВъведениеНашата услуга „SmartCareСлучайно счупване и намокряне“ (Услугата) е специално създадена, за да Ви помогне в случаите, когато закупено от Вас устройство не функционира в следствие на неволно счупванеи /или намокряне.ВажноУслугата не е застраховкаи не покрива всичко, което би могло да се случи на Вашето Устройство. В Раздел 2 е описано подробно при кои случаи Ние ще извършим ремонт или замяна на Устройството. 

Раздел 1 –Дефиниции1. Възложител: Дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст или юридическо лице, закупило Устройствоот 4Phones.bg.

  1. Устройство: Лаптоп, монитор, настолен компютър, смартфон,закупен от 4Phones.bg.
  2. Стойност: Стойността на Устройството, посочена в настоящия Договор.
  3. Териториална валидност: На територията на всички страни, членки на ЕС, Турция и Република Сърбия.Раздел 2 -Нашият ангажимент. Счупванеи/или намокряне

2.1. В случай, че една или повече функции на Вашето Устройство спрат да работят в следствие на неволно счупванеи/или намокряне, Ние ще извършим до два извънгаранционни ремонта на следните части: LCD модул, камера, бутони, панели, основна платка, дисплей, дънна платка, , вентилатор, клавиатура, панти,USB конектор за зареждане или при невъзможен такъв, една замяна на повредено устройство. Замяна ще се извърши само в следните случаи: а) при невъзможен първи ремонт;б) при невъзможен втори ремонт на повреденото устройство. В този случай,Вие, за Ваша сметка, е необходимо да заплатите 20% от стойността на новото устройство. В противен случай,повреденото устройство ще бъде заменено с друго, чиято стойност ще е намалена с 20%.Ние ще го заменим със същото, посочено в настоящия договорУстройство или друго, със същите или сходни, но не по-добри, характеристики от тези на увреденото Устройство. Ние не носим отговорност за възстановяване на информация или софтуер, които са били част от посоченото в Договораза извънгаранционно обслужванеУстройство.

2.2. Всички ремонти или замени на Устройството трябва да бъдат организирани от Нас и с Нашето предварително одобрение.

Раздел 3 -Изключения

3.1. Ремонтът или замяната на Вашето Устройство няма да бъдат извършени при възникване на някоеот следните обстоятелства:а) непредоставени от Вас:гаранционна карта, документ, удостоверяващ покупката на Устройството и Договорза извънгаранционно обслужване;б) Вашето Устройство е загубено, случайно изчезнало или вече не е Ваше притежание вследствие на изземване или конфискация от съответните законови органи;в) Вашето Устройство е увредено от Вас умишлено или поради проявена груба небрежност, дефинирана като действие или бездействие, което е могло да се предвиди и предотврати, но не е положена дължимата грижа за това;г) IMEI номерът на Вашето Устройство, за което заявявате извънгарационен ремонт, не отговаря натози вписан вДоговора;д) при несъответствие между данните за Устройството, описани във фактурата, гаранционната карта и Договора;е) Вашето Устройство спре да функционира вследствие на софтуерна грешка или след атака на вреден софтуер;ж) повредата се дължи на вътрешен дефект или повреда, покрита от производствената гаранция;з) повредата е незначителна, козметична по характер, вследствие на обичайна употреба и не води до невъзможност на Устройството да функционира нормално;и) повредата, причинена на Устройството Ви е в резултат на форсмажорни обстоятелства, като война, тероризъм или граждански вълнения, или ако Устройството се използва за извършване на престъпни или терористични действия;й) не е заплатена от Вас дължимата сума за Услугата.

3.2. Ние не носим отговорност за възстановяване на косвени разходи, направени от Вас във връзка с ремонта или замяната на Устройството, като например разходи по възстановяване на мобилната връзка, информация, съдържаща се в устройството и други подобни, пощенски и/или транспортни разходи.

Раздел 4 -Вашите задължения

4.1. През целия период на валидност на ДоговораВие се задължавате:а) Да поддържате Устройството в добро състояние и да го използвате в съответствие с инструкциите и препоръките за експлоатация на производителя;б) Доколкото е възможно, да пазите Устройството от увреждане;в) Надлежно да спазвате и изпълнявате условията на Услугата или приложенията към него дотолкова, доколкото те се отнасят до действия, които трябва да извършите или неща, с които трябва да се съобразите;г) Да предоставяте само вярна и точна информация при закупуване на Услугата или при заявка за извънгаранционно обслужване;д) Да Ни информирате, в случай на промяна на серийния номер на Устройството(напр. замяна на Устройството по производствена гаранция), в срок от 7 дни, на следния имейл адрес: [email protected], като предоставите протокол за замяна от оторизиран сервиз с вписани марка, модел и сериен номер, както на старото, така и на новото Устройство. Предоставянето на съответния протокол е необходимо за издаванена добавък към Вашия Договорза извънгаранционно обслужване.

Раздел 5 -Други условия

5.1. В случай на замяна при втора заявка за извънгаранционно обслужване на Вашето устройство, Вие, за Ваша сметка, е необходимо дазаплатите 20% от стойността на новото устройство. В противен случай, повреденото устройство ще бъде заменено с друго, чиято стойност ще е намалена с 20%.

Раздел 6 -Период на действие на Договораза извънгаранционно обслужване. Прекратяване6.1. Договорътвлиза в сила от датата, посочена за начало и продължава 12 месеца.

6.2. Договорътсе прекратява в случай на:

6.2.1. Замяна на устройството Ви по производствена гаранция с друга марка и модел и друг ценови диапазон. Необходимо е срок от 7 днида Ни уведомите на имейл адрес: [email protected], катопредоставитепротокол за замяна от сервиза, както и новата гаранционна карта на устройството.На Вас ще Ви бъде възстановена тази част от заплатената сума за услугата SmartCare Случайно счупване и намокряне, съответстваща на неизтеклия период от срока на Договора, до 3 работни дни, по посочена от Вас банкова сметка.

6.2.2. Отказ от Ваша страна от Услугата до30 дни от издаването на Договора:На Вас ще Ви бъде възстановена заплатената от Вас сума за услуга SmartCare Случайно счупване и намокрянедо 3 работни дни по посочена от Вас банкова сметка. След изтичане на този срок можете да прекратите услугата SmartCare Случайно счупване и намокряне, като платената от Вас сума не подлежи на възстановяване.

6.3. Вие можете да предявите желанието си за прекратяване на Услугатаписмено, с молба (уведомление) в свободен текст, като впишете три имена, телефон за връзка и номера на Договораза извънгаранционно обслужване на услуга SmartCare Случайно счупване и намокряне.

6.4. Молбата се изпраща до Нас по имейл, по пощата или чрез куриер.

6.5. Прекратяването влиза в сила в деня след получаване на Уведомлението. Ние ще върнем сумата за Услугата, заплатена от Вас, съгласно описаното в настоящия раздел, само в случай, че Устройството не е било ремонтирано или не предстои да бъде ремонтирано от Нас.

6.6. Договорътсе прекратява автоматично и незабавно след замяната на Вашето устройство.

Раздел 7 -Прехвърляемост на Договора

7.1. Вие нямате право да продавате, отдавате или прехвърляте своите права по Договорана друго лице без Нашето изрично писмено съгласие. Настоящият Договорще бъде прекратен и няма да бъде извършен ремонт или замяна, ако Вие продадете или прехвърлите собствеността върху Устройството на друго лице.

Раздел 8 -Заявка за извънгаранционно обслужване.Ремонт и връщане

8.1. Ако, вследствие на счупванеи/или намокрянеВашето устройство е повредено, моля, направете следното:

8.1.1.в срок до 2 работни дни от настъпването на повредата, Ни информирайте за това чрез позвъняване на телефон 0700 11030, като имате готовност да ни предоставитеномера на Договораза извънгаранционно обслужване „SmartCare Случайно счупване и намокряне“.

8.1.2. чрез куриер, посочен от Нас, изпратете повреденото Устройство в комплект с работещо зарядно устройство и заедно със Договора, гаранционна картаи документ за покупка на Устройството.

8.2. В случай, че заявката бъде одобрена за ремонт:

8.2.1. ремонтът ще бъде извършен от Нас в максимално кратки срокове и не по-късно от 30 дни след одобрението на заявката за ремонт.

8.2.2. след извършване на ремонта, ще бъдете уведомени затова. Чрезкуриер, ще получите ремонтираното Устройство, заедно с всичкипридружаващи го документи.На Вашия имейл адрес ще получите протокол, удостоверяващ извършения от Нас ремонт.

8.3. В случай, че заявката бъде одобрена за замяна:

8.3.1. Ще бъдете уведомени за одобрението за замяна на Вашето Устройство.

8.4. В случай, че заявката за ремонт бъде отхвърлена:8.4.1. Вие ще получите, по куриер, писмос обратна разписка, в което е обяснена причината за отхвърлянето, както и процедурата за обжалване.

Раздел 9 -Обща информация, подаване на оплаквания и водене на кореспонденция

9.1. Ако имате някакви забележки във връзка с „SmartCare Случайно счупване и намокряне“ или искате да възразите срещу отказана Заявка за извънгаранционно обслужване,пишетедо: „Джей Ей Кей Диджитал Сървисиз” ЕООД, гр. София,бул. „Климент Охридски” No 125, email: [email protected], като опишете подробно Вашето оплакване и посочите номера на Вашия Договорза извънгаранционно обслужване.

9.2. "ДЖЕЙ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ" ЕООД се задължава да обработва предоставените лични данни със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни.Пълният текст на Политиката за поверителност на личните данни на "ДЖЕЙ ЕЙ КЕЙ ДИДЖИТАЛ СЪРВИСИЗ" ЕООД, съгласно Декларация за поверителност, е публикувана на уеб сайта: www.jak-bg.com.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки